REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

7. Własność intelektualna

8. Ochrona danych osobowych

9. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Strona www.scanlab.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.scanlabsinter.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3.      Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.scanlabsinter.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.      Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.scanlabsinter.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. DEFINICJE

1.      FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.scanlabsinter.com umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.      REGULAMIN – niniejszy regulamin.

3.      USŁUGODAWCA –  SCAN LAB SPIEKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000676953, NIP: 6793149242, REGON: 367269999, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 100 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@scanlab.pl, tel.: +48 600600519  oraz  SCAN LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000677004, NIP: 6793149118, REGON: 367268474, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 5000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@scanlab.pl, tel.: +48 662-683-066.

4.      USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi.

5.      USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.      Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usługi Elektronicznej: korzystanie z Formularza Kontaktowego,

2.      Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.      Za pośrednictwem Strony nie dochodzi do zawarcia umów innego rodzaju, niż wskazane w pkt.1. Niniejsza Strona służy zapoznaniu się z asortymentem towarów lub usług świadczonych przez przedsiębiorcę oraz nawiązanie z nim kontaktu celem ewentualnego negocjowania warunków współpracy. Zawarcie tego rodzaju umowy następuje w siedzibie przedsiębiorcy lub na odległość.

4.      Cenniki, reklamy i opisy produktów lub usług, które opublikowano na Stronie, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.      Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.      Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Tak, proszę o kontakt”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Kontakt”, które obejmuje:

  1. podanie danych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (email).
  2. zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”

5.      Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

6.      Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8.      Usługodawca może odmówić świadczenia usług w razie:

  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. podjęcia przez Użytkownika działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie ze Strony lub usług przez innych Użytkowników
  3. podania przez Użytkownika błędnych danych, wymaganych do świadczenia usługi
  4. tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia usługi z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.

9.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.

10.  W wypadku, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, Usługodawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@scanlab.pl

2.      W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.      Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.      Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.scanlabsinter.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.scanlabsinter.com, bez zgody Usługodawcy.

2.      Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.scanlabsinter.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest SCAN LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000677004, NIP: 6793149118, REGON: 367268474, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000,00, adres poczty elektronicznej: biuro@scanlab.pl.

2.        Informacje dotyczące sposobu, celu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Do Umów zawieranych za pośrednictwem Strony stosuje się prawo polskie.

2.      W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.