Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Scanlab Spieki sp. z o.o. w Warszawie i  Scan Lab Sp. z o.o. w Warszawie.

Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scan Lab Sp. z o.o. , ul. Poleczki 40 02-822 Warszawa, KRS: 0000677004, NIP: 6793149118, REGON: 367268474, zwana dalej Administratorem lub Spółką.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, jakim jest nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, które zostało skierowane za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. podmioty współpracujące z Administratorem w prowadzeniu jego działalności gospodarczej, w szczególności jego zleceniobiorcy, wykonawcy i przedstawiciele,

b. dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych, poczty e-mail.

4. Posiada Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych

b. żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania

c. do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

5. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

6. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 4 i 5 może Pani/Pan wykonać kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej – na adres: biuro@scanlab.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej – na adres wskazany w pkt. 1.

7. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w pkt. 4 i 5, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia udzielenie informacji lub odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

9. Dane osobowe przechowywane są do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10. Dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pliki cookies

Spółka dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane e-informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Spółkę na komputerze osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Spółkę usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na stronie. Spółka wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

b. cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Spółka wykorzystuje Cookies własne w celu: analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Spółka wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Spółka może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Spółkę  przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony.

Strona może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem strony scanlab.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

Spółka nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@scanlab.pl